Wednesday, March 14, 2012

මනසට ඔසුවක් වූ සංගීතයසංගීතය යනු ප්‍රබල කලා මාධ්‍යකි. ඒහි ඒන ගීතය ෙසෘන්දර්යාත්මක ගුණෙයන් පිරිපුන් අපූර්ව ෙග්ය පද සිත්තමකි.සංගීතය තුළින් පුද්ගලයා හට කල හැකි සමාජ විද්‍යත්මක බලපෑම අති සංකීර්ණ පුළුල් පරාසයක දිව යන්නකි. සංගීත විෂය ෙලා්ක සංස්කෘතික රාමුව තුළ සංෙව්දී සංයුක්ත ෙකාටසක් වන අතර මානව සමාජ හැසිරීම් හා ගති ලක්ෂණ ප්‍රකට කරන්නකි.


සංගීතය ඒක් පුද්ගලයකුෙගන් තවත් පුද්ගලයකුට මානසික සංෙව්දී තාවය පරාවරථනය කිරිමට සමත් විෂය ක්ෙෂ්ත්‍රයකි.සංගිතෙෙයහි දාර්ශනික හා කාර්තික පදනම ඉතා ප්‍රබල ෙලස සාමාජයට  මුසු කිරිමට  පුද්ගල සමාජයට මුසුකිරිෙමන් පුද්ගල සමාජ සංෙශා්ධනයක්  හා බුද්ධිමත් ෙසෟන්දර්යක් අතිකල හැකිය. සංගිතෙයහි භාවාත්මක ගුණය, ශරීරෙය් රිද්මෙය් ගැලපීම, සංගීතෙය් අැති ශක්ති සම්ෙප්‍ර්ශන ගුනය භාවාත්මක හා මානසික සිතුවිලි හරහා ශරීරෙය් නියුෙරා්න පද්දතියට බලපෑම් කිරීෙම් හැකියාව අභිෙප්‍ර්රණය හැකියාව වැනි සංගීතෙය් ගුනාංග මානසික අාතතිය අැති පුදගලයන්ට සංගීත ප්‍රතිකර්මෙය්දී විද්‍යාත්මක ක්‍රමෙව්දයන්ට අනුව ෙයාදා ගැෙන්. ෙලාව පවත්නා සංගීත පද්ධති අතුෙරන් ප්‍රතිකාරාත්මක සංගීතයක් ෙලස උත්තරභාරතීය ඉපැරණි සංගීතය හදුන්වා දිය හැකිය.


වර්තමානෙය් මෙනා විද්‍යා පර්ෙය්ෂකෙයා්  ෙසායාෙගන අැති පරිදි සංගීතය කායික ප්‍රතිකාරයක් ෙලස ෙමන්ම මානසික ප්‍රතිකාරයක් වශෙයන්ද ෙයාදාෙගන අැත.


ශාස්ත්‍රීය සංගීතෙය්දී පැරණි සෘසිවරැන් ෙසායාෙගන අැත්ෙත් " ඔ්ම් කාරය" මගින් ශරීරෙය් වන්නාවූඅාෙව්නික නාදය අන්නාදය වන බවයි. ගැඹුරු හඬින් ඔ්-උ-ම් ෙලස ගැයීම හරහා වන්නාවූ ශක්ති කම්පනෙයන් නිසා ශරීරෙය් ශක්ති ෙලස උත්ෙත්ජනය වන බවද පැරණි සෘෂිවරුන් ෙසායාගත් ෙසායාගැනීමකි.


ඒම උත්ෙත්ජනය මගින් ශරීරෙය් විෂ සංඝඨක තැන්පත් වීම හා ශක්ති පාලනය මවන අවහිරතා ඉවත්ව විභව ශක්තිය ශරීරය හරහා ගමන්කර ශරීර අවයව නිෙරා්ගී වීම සිදුෙව්. ෙමය සංගීත ප්‍රතිකාරෙය් ප්‍රථම පියවර ෙලස සැලෙක්.


විශාදය, නිද්‍රා ස්භාවය අැති මානසික ෙරා්ගීන්ට සතුට මතුවන රායක් ෙහා් සංගීත ඛන්ඩයක් දිනපතා ශ්‍රවනය කිරීම තුළින් සනායු සම්ෙප්‍ර්ශන ද්‍රව්‍ය නිසකෙයන්ම ලැෙබන බව සත්‍ය කරුණකි. භාවාත්මක සංගීතය, උසස් ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ශවනය මගින් ෙමවැනි මානසික විපර්යාස කල හැකි බැව් නවීන ෙෙවද්‍ය විද්‍යාව පවා පිළිෙගන තිෙබ්.


බටහිර සංගීතය ෙලස වර්තමානෙය් ප්‍රසංග ෙව්දිකාව තුළ තිෙබන සංගීතය සැබෑම සංගීතය ෙනාෙව්. ඒය ෙදවන ෙලා්ක යුද්ධසමෙය් අාඤාදායක අැෙඩාල්ෆ් හිට්ලර් විසින් යුධ මානසිකත්වය ජර්මනිෙය් අැති කිරීමට හදුන්වා දුන් සංගීතයයි.


හිට්ලර් මියයාමට ෙපර ප්‍රකාෂ කෙල් "අපි පරාද නැහැග මිය ගියද මම ප්‍රචාරය කරප් යුධ සංගීතය දවසක ෙලා්කයම යුධ පිටියක් අැතිකරනවා " යනුෙවනි. ඒලිමහන් සංගීත සංදර්ශන වලදී තරුණයන් ගහ මරා ගැනීෙමන්ම හිට්ලර්ෙග් කියමන මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ ෙනාවන්ෙන්දග ඒම සංගීතය ශරීරය තුළ අැතිකරන අාෙව්ගය ඉන් ප්‍රකට ෙකෙර්.

2 comments:

  1. මලී අලුත් ගමනට මගේ පළමු සුබපැතුම... යමු දිගු ගමනක්. මෙන්න අතහිත දෙකම

    ReplyDelete
  2. මලී ට ජීවයක් ෙදන්න,මග ෙසායාගන්න අත හිත දුන් ඔබට අෙන්ක වාරයක් ස්තුතියි.

    ReplyDelete